πληροφορίες

Ρουτίνα για υγιή ζωή - R4H

Erasmus+ Συμπράξεις μικρής κλίμακας στην εκπαίδευση ενηλίκων 

2021-1-IT02-KA210-ADU-000034004 

Διάρκεια έργου: 28/02/2022 - 27/08/2023 (18 μήνες)


Οργανισμοί εταίροι:


Στόχος έργου:  

Το έργο σκοπεύει να συμβάλει στις ανάγκες που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κρίση που της πανδημίας του Covid-19 που έχει επηρεάσει όλα τα τμήματα του πληθυσμού, αλλά ιδιαίτερα τα μοναχικά άτομα και αυτά που κινδυνεύουν από κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Στόχος του έργου είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να αντιμετωπίσουν μια απροσδόκητη κρίση και να μάθουν πώς να την αντιμετωπίζουν προκειμένου να διατηρήσουν την ψυχοσωματική τους ευεξία και ισορροπία.


Στόχοι:

  • Να τονωθεί η συνειδητοποίηση των ενηλίκων για τη σημασία της διατήρησης μιας τακτικής καθημερινής ρουτίνας προκειμένου να διατηρηθεί ένα καλό επίπεδο ψυχοσωματικής υγείας.
  • Προώθηση υγιεινών συμπεριφορών (όπως υγιεινή διατροφή και τακτική σωματική δραστηριότητα) ως εργαλεία για την υγεία και την ευημερία
  • Βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων με σκοπό την επικοινωνία, τη πρόσβαση σε υπηρεσίες και την αναζήτηση εργασίας
  • Απόκτηση δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και δημιουργικής σκέψης

Ομάδα στόχος:

ΕΝΗΛΙΚΕΣ Ή ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ, που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω των χαμηλών δεξιοτήτων ή του χαμηλού επιπέδου προσόντων τους ή θεωρούνται ότι διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού λόγω της κοινωνικοοικονομικής τους θέσης. Συμπεριλαμβάνονται επίσης πάνω από 50 άνεργοι, σε κατάσταση μακροχρόνιας ανεργίας ή άτομα που αντιμετωπίζουν οικονομικά ή κοινωνικά εμπόδια, όπως άτομα που προέρχονται από άλλες χώρες, άνεργες γυναίκες με παιδιά ή άτομα με αναπηρία.


Κύριες δραστηριότητες:

 • Διαχείριση Έργου και Υλοποίηση
  • Διακρατική Συντονιστική Συνάντηση στο Βόλο (Ελλάδα) (27-30 Απριλίου 2022) για τον καθορισμό στρατηγικών, μεθοδολογιών εργασίας και λεπτομερειών δραστηριοτήτων.
  • Ανάλυση (Απρίλιος 2022 – Ιούνιος 2022): Συνεντεύξεις και έρευνες μέσω ομάδων εστίασης, ερωτηματολογίων και τεχνικών αφήγησης με ενήλικες και ηλικιωμένους για τη συλλογή πληροφοριών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πανδημία και τις ανάγκες που προκύπτουν από αυτήν. ανταλλαγή εμπειριών μέσω διαδικτυακών εργαλείων με συμμετέχοντες άλλων χωρών.
  • Μεικτή κινητικότητα ενηλίκων μαθητών στο Marsciano (Ιταλία) (Σεπτέμβριος 2022): Δραστηριότητες μάθησης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ευημερίας του ατόμου, καθώς και προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές ικανότητες, καθώς και τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάθησης. Το αποτέλεσμα της δραστηριότητας θα είναι ένα «ημερολόγιο μιας υγιούς ρουτίνας» που θα προσδιορίζει μακροπρόθεσμους στόχους για να παρακινήσουν τον εαυτό τους, αναπτύσσοντας ανθεκτικότητα και αυτοπεποίθηση για να αντιμετωπίσουν το άγχος και την αβεβαιότητα. Διάρκεια 5 ημέρες, 4 συμμετέχοντες για κάθε οργανισμό-εταίρο (ενήλικες και ηλικιωμένοι).
  • Διαδικτυακά σεμινάρια (Οκτώβριος 2022 - Ιανουάριος 2023): κάθε χώρα εταίρος θα διοργανώσει ένα διαδικτυακό σεμινάριο και μία ηλεκτρονική ενότητα μάθησης που θα περιλαμβάνει συμμετέχοντες από διαφορετικούς οργανισμούς για την ανάλυση διαφορετικών πτυχών που σχετίζονται με την ψυχοσωματική ευεξία, όπως η υγιεινή διατροφή, η καθημερινή σωματική δραστηριότητα, ψυχολογική ευεξία, ψηφιακά εργαλεία επικοινωνίας και στάση επίλυσης προβλημάτων.
  • Εργαστήρια με μαθητές (Φεβρουάριος - Μάιος 2023): Παρακολούθηση τοπικών συναντήσεων με τους εκπαιδευόμενους και 1 Εργαστήριο σε κάθε χώρα για την ανάπτυξη ενός «Σχεδιαστή ρουτίνας αυτοφροντίδας» που περιέχει ένα καθημερινό σχέδιο υγιεινών δραστηριοτήτων με συμβουλές για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας.
  • Διακρατική Συνάντηση Συντονισμού και Τελικό Συνέδριο στη Μάλαγα, (Ισπανία) (Ιούνιος 2023) για αξιολόγηση του έργου και δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου. Διάρκεια 2 ημέρες, 2 συμμετέχοντες για κάθε συνεργαζόμενο οργανισμό.
 • Επικοινωνία και Διάδοση
 • Ιστοσελίδα και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Αποτελέσματα έργου:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

  • Πολύγλωσσος ιστότοπος του έργου και ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
  • Έρευνα που συλλέγει πληροφορίες για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες που προκύπτουν από τους εκπαιδευόμενους
  • «Ημερολόγιο μιας υγιούς ρουτίνας», που δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευόμενους
  • Διαδικτυακά σεμινάρια, βίντεο και ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης που δημιουργήθηκαν από τους εταίρους και ανέβηκαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου στα αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά, τσέχικα και ελληνικά σχετικά με θέματα σωματικής δραστηριότητας για μια υγιή ζωή, υγιεινή διατροφή , ψυχολογική ευεξία, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και προληπτική δράση, ψηφιακά εργαλεία για επικοινωνία, αναζήτηση εργασίας και δια βίου μάθηση
  • «Υγιής προγραμματιστής ρουτίνας», ένα καθημερινό σχέδιο υγιεινών δραστηριοτήτων και συμβουλές για τη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας
  • Αναφορές των εργαστηρίων, που συνοψίζουν εμπειρίες σε όλες τις χώρες και την εφαρμογή του «Υγιεινού σχεδιαστή ρουτίνας»

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοφροντίδας για τη διατήρηση της ισορροπίας και της ευημερίας του ατόμου σε ενήλικες και ηλικιωμένους
  • Βελτίωση της προσωπικής, κοινωνικής και μαθησιακής ικανότητας, της στάσης τους στην επίλυση προβλημάτων και της δημιουργικής σκέψης, ανάπτυξη ανθεκτικότητας και αυτοπεποίθησης για την αντιμετώπιση του άγχους και της αβεβαιότητας
  • Ενίσχυση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων.