Συνεταιρισμός

Travelogue Associazione di promozione sociale

Ένωση Κοινωνικής Προαγωγής Ταξιδιωτικών  γεννήθηκε στην Ούμπρια το 2010 με με στόχο την ανάδειξη του φυσικού, τοπίου και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής και αξιοποίηση τόσο των επαγγελματικών όσο και των παραγωγικών, πνευματικών και τοπικών αριστείων καλλιτεχνικός. Ευνοούμε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την αίσθηση του ανήκειν περιοχή στην ευρωπαϊκή διάσταση και που τονώνουν το άνοιγμα προς όλους τους λαούς π τους πολιτισμούς του κόσμου, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία γνώση και επαφές, προωθώντας η ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων και ανθρώπων, μέσω τοπικών, ευρωπαϊκών και διεθνής.

Οι στόχοι μας:

 • Προώθηση της περιοχής και της τοπικής ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του πολιτιστική, περιβαλλοντική και φυσιοκρατική κληρονομιά που το διακρίνει·

 • Για να συνειδητοποιήσει ο πληθυσμός τη σημασία της διατήρησης του φυσικές, καλλιτεχνικές, αρχιτεκτονικές ομορφιές της επικράτειας και επ ενίσχυση των τοπικών παραδόσεων, τονίζοντας τους δεσμούς με την τρέχουσα ζωή;

 • Ενθαρρύνετε πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν την αίσθηση του ανήκειν αυτής της περιοχής στην ευρωπαϊκή διάσταση και που τονώνουν το άνοιγμα προς όλους τους λαούς π τους πολιτισμούς του κόσμου, ενθαρρύνοντας την αμοιβαία γνώση και επαφές, προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ ιδρυμάτων και ανθρώπων, μέσω έργων τοπικό, ευρωπαϊκό και διεθνές;

 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της δια βίου μάθησης, της ο διάλογος μεταξύ των γενεών και η ενεργός συμμετοχή του πολίτη.

Οι δικαιούχοι μας:

Συνεργαζόμαστε με τοπικούς φορείς, σχολεία, φορείς κατάρτισης και φορείς του τρίτου τομέα της παρουσίαση και διαχείριση τοπικών και ευρωπαϊκών έργων, όπως το Erasmus+, Europe for Πολίτες και άλλα κοινοτικά προγράμματα από το 2007.

Η εμπειρία μας μας επιτρέπει να εντοπίζουμε εύκολα τις ομάδες-στόχους διαφορετικών εταιρειών δράσεις και να δημιουργήσουν αποτελεσματικές σχέσεις με την πραγματικότητα· οικονομική και κοινωνική τοπικό, με τη συμμετοχή του νεαρού και ενήλικου πληθυσμού στις δραστηριότητες· Του μάθηση, ενημέρωση, κινητικότητα. και τον εθελοντισμό.

Οι δραστηριότητές μας – απευθύνονται σε:

 • Νεολαία

 • Ενήλικες

 • Ανώτερος

 • Άνεργος

 • Μετανάστης

ASOCIACION INICIATIVA INTERNACIONAL JOVEN

είναι μια ΜΚΟ από την Málaga (Ισπανία) που δημιουργήθηκε το 2003 από μια ομάδα νέων που αφού συμμετείχε σε διεθνή προγράμματα και δραστηριότητες, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτά Η ανάπτυξη εμπειριών ήταν πολύ σημαντική για να αλλάξει τη ζωή τους. Επομένως, αυτοί αποφάσισε να μοιραστείτε τα με άλλους νέους, συλλογικότητες και συλλόγους, για να ενισχύσετε το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα και ανταλλαγές, μάθηση γλώσσες, την πραγματοποίηση εθελοντικής εργασίας, την ευαισθητοποίηση, την ανεκτικότητα και τον σεβασμό άλλους πολιτισμούς κ.λπ. συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη νέων και ενηλίκων.

Αποστολή: συμβολή στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων.

Κύριοι στόχοι:

 • Να ενθαρρύνουν τη δημιουργία σχεδίων, προγραμμάτων και έργων που έχουν α ευεργετική επίδραση στη νεολαία·
 • Να αυξήσουμε τις υπάρχουσες γνώσεις για τον τομέα της νεολαίας;
 • Για τη βελτίωση της κατάρτισης επαγγελματιών, ειδικών, νέων και άλλων ανθρώπων εμπλέκονται με τους νέους, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο·
 • Για να ενισχύσετε τη συμπερίληψη και την ανάπτυξη ατόμων σε διαφορετικά επίπεδα: κατάρτιση, απασχόληση, κοινωνικοπολιτιστικές δραστηριότητες, γλώσσες, διαπολιτισμικότητα, κ.λπ.;
 • Να συμβάλουμε στην αναπτυξιακή συνεργασία των φτωχότερων και των πιο αναγκαίων τομείς του πληθυσμού.

 

Περιοχές παρέμβασης:

 • Συμμετοχή και εθελοντισμός;
 • Πολιτισμός Ειρήνης και Διαπολιτισμικότητας;
 • Ισότητα των φύλων;
 • Τέχνη και δημιουργικότητα;
 • Αθλητισμός και Υγιεινή Ζωή;
 • Προσωπική ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα.

Europerativa

Στοχεύουμε στην προώθηση μιας κοινωνίας που βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινωνικά και οικονομική δραστηριότητα των κοινοτήτων τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θέματα του εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη, ψυχική υγεία, ψηφιακός μετασχηματισμός, περιβαλλοντικό βιωσιμότητας και πολιτισμού. Αυτό το επιχειρούμε μέσα από δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν τη μορφή εργαστήρια, σεμινάρια και εκπαιδεύσεις, εκστρατείες υπεράσπισης, συζητήσεις, δημοσιεύσεις και έρευνα.

GLAFKA s.r.o.

είναι εκπαιδευτικό και συμβουλευτικό ίδρυμα με έδρα την Τσεχία που βρίσκεται στην Πράγα. Εστιάζει σε μεταφορά γνώσης και καινοτομίας σε έναν τομέα της δια βίου μάθησης, της περαιτέρω εκπαίδευσης και μη τυπική μάθηση. Η GLAFKA εστιάζει έντονα στην ενδυνάμωση των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 60+, ατόμων με ειδικές ανάγκες και κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων. Ένας από τους κύριους στόχους τους είναι να αυξήσουν την απασχολησιμότητα του στόχου ομάδες μέσω της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, γεφυρώνοντας τα χάσματα μεταξύ των γενεών, φύλα και εθνικότητες καθώς και συμμετοχή σε δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη. Ο κύριος τομέας δραστηριοτήτων καλύπτει την ανάπτυξη μεθόδων διδασκαλίας αιχμής (αφήγηση ιστοριών) για την υποστήριξη των βασικών ικανοτήτων των πολιτών, την ενίσχυση της κριτικής σκέψης καθώς καλά αλφαβητισμός ΤΠΕ διαφορετικής ομάδας στόχου.